Naudojimo sąlygos

"Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.", adresas: 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izraelis (toliau – "Teva"), palaiko šią interneto svetainę (toliau – interneto svetainė) jūsų asmeninei informacijai, švietimui ir komunikacijai. Galite laisvai naršyti interneto svetainėje, tačiau turite turėti omenyje, kad prisijungimui prie interneto svetainės ir naudojimuisi ja taikomos toliau išdėstytos sąlygos (toliau – "sąlygos") ir visi taikytini įstatymai.

1. Sutikimas su šiomis sąlygomis

Prisijungdami prie interneto svetainės ir joje naršydami patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis be jokių apribojimų ar išlygų. Pripažįstate, kad šios sąlygos yra viršesnės už bet kokias kitas su interneto svetaine susijusias sutartis, sudarytas tarp jūsų ir bendrovės Teva, tokia apimtimi, kuria tos sutartys prieštarauja šioms sąlygoms. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite naudotis šia interneto svetaine.

Teva gali bet kada koreguoti šias sąlygas ir atnaujinti šį skelbimą. Tokios korekcijos jums yra privalomos, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias jums privalomas sąlygas.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

Teva intensyviai naudosis savo intelektinės nuosavybės teisėmis, kiek leidžiama pagal įstatymus, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Visa intelektinė nuosavybė, įskaitant prekių ženklus, prekių pavadinimus, logotipus, paslaugų ženklus, patentus, autorių teises ar komercines paslaptis, paskelbtas interneto svetainėje (toliau bendrai – IN), įskaitant pavadinimus Teva ir Copaxone, yra registruotos ir neregistruotos intelektinės nuosavybės teisės, priklausančios bendrovei Teva ir kitiems savininkams. Jokia šioje interneto svetainėje pateikta medžiaga negali būti suvokiama kaip suteikianti, netiesiogiai ar pagal prieštaravimo teisės panaikinimą ar kt., licenciją ar teisę naudotis IN neturint raštiško bendrovės Teva ar trečiojo asmens, kuriam gali priklausyti IN, sutikimo.

Turėtumėte daryti prielaidą, kad viskas, ką matote ar perskaitote interneto svetainėje, yra saugoma autorių teisėmis ir šios medžiagos negalima naudoti be raštiško bendrovės Teva sutikimo, išskyrus kaip numatyta šios sąlygose ar interneto svetainėje pateiktame tekste. Žmonių ar vietų atvaizdai, pateikti interneto svetainėje, yra bendrovės Teva nuosavybė arba Teva juos naudoja turėdama leidimą. Jums ar bet kuriam jūsų įgaliotam asmeniui draudžiama naudoti šiuos atvaizdus, jei tai aiškiai neleidžiama šiomis sąlygomis arba interneto svetainėje nėra nurodyta kitaip. Naudodami atvaizdus be leidimo galite pažeisti autorių teises, prekių ženklų įstatymus, privatumo ir viešumo įstatymus ir komunikacijos taisykles ir nuostatas.

Galite atsisiųsti interneto svetainėje rodomą medžiagą nekomerciniais tikslais ir tik asmeniniam naudojimui, su sąlyga, kad išsaugosite visus pranešimus apie autorių ir kitas nuosavybės teises, pateiktus medžiagoje arba nurodytus interneto svetainėje. Tačiau negalite platinti, keisti, persiųsti, naudoti pakartotinai, skelbti, kopijuoti, publikuoti, licencijuoti ar naudoti interneto svetainės turinio, įskaitant tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, viešais ar komerciniais tikslais.

3. Naudojimasis interneto svetaine

Jums griežtai draudžiama naudotis bet kokiu interneto svetainėje pateiktu turiniu arba teikti nuorodas į jį kitaip, nei nurodyta šiose sąlygose.

Teva neperžiūrėjo visų interneto svetainių, kuriose pateiktos nuorodos į šią interneto svetainę, ir nėra atsakinga už kitų, ne šios interneto svetainės puslapių ar kitų interneto svetainių, kuriose pateiktos nuorodos į šią interneto svetainę, turinį. Ne šios interneto svetainės puslapiuose ar kitose interneto svetainėse jūs lankotės savo rizika.

Bet kokia komunikacija ar medžiaga, kurią perduodate interneto svetainei elektroniniu paštu ar kt., įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ar pan., yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir bendrine. Teva ar jos filialai gali naudoti viską, ką perduodate ar paskelbiate, bet kokiu tikslu, įskaitant, be kita ko, atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ir paskelbimą. Be to, Teva laisvai gali naudotis bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis, žiniomis ar metodais, pateiktais komunikacijoje, jūsų išsiųstoje į interneto svetainę, bet kokiu tikslu, įskaitant, be kita ko, gaminių kūrimą, gamybą, rinkodarą ir pardavimą naudojantis tokiomis idėjomis, koncepcijomis, žiniomis ar metodais.

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikta informacijos apie pasaulinius vaistinius preparatus ir paslaugas, iš kurių ne visi yra prieinami kiekvienoje vietovėje. Interneto svetainėje pateikta nuoroda į preparatą ar paslaugą nereiškia, kad tas preparatas ar paslauga bus prieinama jūsų vietovėje. Šioje interneto svetainėje minimiems preparatams gali būti taikomi skirtingi reglamentavimo reikalavimai priklausomai nuo šalies. Todėl lankytojai gali būti perspėti, kad tam tikri šios interneto svetainės skyriai skirti tik tam tikriems specialistams arba tik tam tikrai konkrečių šalių auditorijai. Nieko, kas pateikta šioje interneto svetainėje, neturėtumėte laikyti jokio preparato arba preparato vartojimo propagavimu ar reklama, neleidžiama pagal jūsų gyvenamosios šalies įstatymus ir taisykles.

4. Išimtys ir atsakomybės apribojimas

Teva dės pagrįstas pastangas kuo greičiau ištaisyti bet kokias klaidas ar praleidimus, kai tik sužinos apie juos, tačiau negarantuojame, kad interneto svetainė veiks be pertrūkių ir visapusiškai ar kad interneto svetainėje pateiktoje informacijoje nebus klaidų ar praleidimų. Prieiga prie šios interneto svetainės ir jos turinio gali būti laikinai sustabdyta be išankstinio perspėjimo, jei sutrinka sistema, reikia atlikti techninę priežiūrą ar remontą arba dėl priežasčių, kurių Teva negali kontroliuoti.

Teva gali kartais interneto svetainėje stebėti ar peržiūrėti diskusijas, pokalbius, skelbimus, persiųstą informaciją, pranešimų lentas ir pan., tačiau neįsipareigoja to daryti ir neprisiima atsakomybės už tokių vietų turinį ar už klaidas, šmeižtą, įžeidimą, apkalbinėjimą, praleidimą, melą, reklaminę medžiagą, nepadorumą, pornografiją, nešvankybes, pavojų, privatumo atskleidimą ar netikslumus, esančius tokiose interneto svetainės vietose pateiktoje informacijoje. Jums draudžiama skelbti ar persiųsti neteisėtą, reklaminę, grasinančią, įžeidžiančią, šmeižikišką, nepadorią, skandalingą, kurstytojišką, pornografinę ar nešvankią medžiagą arba tokią medžiagą, kuri galėtų sudaryti arba skatinti elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika, užtraukti civilinę atsakomybę ar kitaip pažeisti bet kurį įstatymą. Teva visapusiškai bendradarbiaus su teisėsaugos institucijos arba vykdys teismo nurodymą, kuriuo bendrovės Teva reikalaujama arba jai nurodoma atskleisti bet kurio asmens, paskelbusio tokią informaciją arba medžiagą, tapatybę.

Teva prižiūri šią interneto svetainę kaip paslaugą internetinei bendruomenei. Interneto svetainė skirta bendrajai informacijai apie bendrovę Teva ir jos preparatus teikti. Šiais puslapiais nesiekiama teikti investicinių ar medicininių patarimų, juose nepateikiamos instrukcijos dėl tinkamo preparatų, gaminamų arba parduodamų bendrovės Teva, arba preparatų, šiuo metu kuriamų Teva, jos filialų, susijusių bendrovių arba jos licencijos turėtojų ar bendros veiklos partnerių, vartojimo. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie registruotus preparatus iš esmės yra sudaryta laikantis išsamios informacijos apie tokių preparatų skyrimą. Šios interneto svetainės naudotojai turėtų žinoti, kad jokia reglamentavimo institucija nenustatė, jog čia aprašyti kuriami preparatai yra saugūs ar veiksmingi ir kad jie nepatvirtinti kaip leidžiami vartoti kitais tikslais, išskyrus klinikinius tyrimus.

Jokia šioje interneto svetainėje pateikta informacija nėra kvietimas ar pasiūlymas investuoti į bendrovės Teva vertybinius popierius arba Amerikos depozitoriumo pakvitavimus ar jais prekiauti. Visų pirma faktiniai rezultatai ir pokyčiai gali iš esmės skirtis nuo bet kokios prognozės, nuomonės ar lūkesčių, išreikštų šioje interneto svetainėje, o ankstesne vertybinių popierių kaina negalima kliautis kaip gairėmis dėl jų rezultatų ateityje.

Šia interneto svetaine naudojatės ir joje naršote savo rizika. Nei Teva, nei jokia kita šalis, susijusi su šios interneto svetainės kūrimu, gamyba, priegloba ar pateikimu, nėra atsakinga už jokius tiesioginius, pasekminius, logiškai išplaukiančius, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius, atsiradusius jums lankantis šioje interneto svetaine ar naudojantis jos turiniu. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, viskas, kas pateikta šioje interneto svetainėje, jums pateikiama būklės „TOKS, KOKS YRA“, NESUTEIKIANT JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR ĮSTATYMŲ NEPAŽEIDIMO. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama atmesti numanomų garantijų, todėl kai kurios iš pirmiau pateiktų išimčių jums gali būti netaikomos. Peržiūrėkite vietos įstatymus dėl apribojimų, susijusių su numanomų garantijų atmetimu.

Teva neprisiima atsakomybės ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar virusus, galinčius užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą nuosavybę jums lankantis šioje interneto svetainėje, ja naudojantis ar naršant arba atsisiunčiant iš jos bet kokią medžiagą, duomenis, tekstą, vaizdus, vaizdo ar garso įrašus.

Jokia šiose sąlygose pateikta sąlyga nepanaikina ir neapriboja bendrovės Teva atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą, sukeltą jos aplaidumo, arba bet kokią kitą žalą, kurios negalima apriboti ar panaikinti galiojančiais įstatymais.

5. Duomenų apsauga ir privatumas

Mums labai svarbus jūsų saugumas ir privatumas. Perskaitykite bendrovės Teva privatumo politiką, kurioje pateikta svarbi informacija apie jūsų asmens duomenų naudojimą šioje interneto svetainėje ir su tuo susijusias jūsų teises.

6. Bendrosios nuostatos

Jei bus nustatyta, kad kuri nors iš šių sąlygų yra neteisėta, negaliojanti ir kitaip neįgyvendinama pagal įstatymus, ji bus atskirta ir išbraukta iš šių sąlygų tokiu mastu ir toje jurisdikcijoje, kurioje ji yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, o likusios sąlygos nebus išbrauktos, liks visapusiškai galioti ir toliau bus įpareigojančios ir vykdytinos.

Šioms sąlygoms bus taikomi ir jos bus aiškinamos pagal Izraelio valstybės įstatymus. Ginčai, kylantys dėl šių sąlygų, priklauso išskirtinei Tel Avivo (Izraelis) teismų jurisdikcijai.

7. Bendrosios nuostatos

Jei turite klausimų dėl šių sąlygų, susisiekite su mumis.

Teva Ref: GP204