Skip to main content

Privatumo politika

Viešos bendrovės Teva interneto svetainės privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ PRANEŠIMAS

Šį privatumo ir slapukų pranešimą (toliau – Pranešimas) teikia „Teva Pharmaceutical Industries Ltd.“ (toliau – Teva) ir jos asocijuotosios įmonės, įskaitant UAB „Teva Baltics“ ir jos filialus Latvijoje ir Estijoje. „Teva“ asocijuotųjų įmonių sąrašas pateiktas interneto svetainėje http://www.tevapharm.com. Šiame pranešime žodžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Teva“.

1. Pranešimo taikymo sritis

Pranešime aprašyta jūsų asmens duomenų naudojimo tvarka ir jūsų asmens duomenų apsaugos teisės, įskaitant teisę nesutikti su tam tikru mūsų vykdomu asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos apie savo teises ir jų įgyvendinimo tvarką rasite dalyje „Kaip mes saugome Jūsų informaciją ir teises“. Pranešimas taikomas asmens duomenims, kuriuos renkame iš toliau išvardytų šaltinių.

2. Svetainės

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai apsilankote mūsų svetainėse arba jomis naudojatės (toliau kiekviena jų atskirai – Svetainė). Mūsų Svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių mes nekontroliuojame. „Teva“ nėra atsakinga už kitų interneto svetainių privatumo politiką ar praktiką. Mes taip pat galime pateikti nuorodų į kitus „Teva“ ar jos asocijuotųjų įmonių valdomus tinklalapius, kuriems taikoma atskira privatumo politika. Jeigu į tas interneto svetaines patenkate per mūsų Svetaines, turėtumėte susipažinti su jų privatumo politika, kad suprastumėte, kaip jos renka, naudoja ir bendrina jūsų informaciją.

3. Interesų konflikto patikros

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis vienam iš mūsų darbuotojų pareiškus, kad gali būti kilęs interesų konfliktas (t. y. bet kokia situacija, kurioje asmeniniai, socialiniai, finansiniai politiniai ar kiti interesai iškeliami aukščiau už „Teva“ interesus).

4. Jūsų, kaip sveikatos priežiūros specialisto, vaidmuo

Jums bendraujant su mumis ar mūsų atstovais, „Teva“ renka informaciją apie sveikatos priežiūros specialistus.

Be to, „Teva“ renka asmens duomenis iš įvairių trečiųjų šalių duomenų šaltinių, ypač viešai prieinamų, pavyzdžiui, viešų sveikatos priežiūros specialistų registrų, leidžiamų žurnalų ir renginių medžiagos, taip pat iš sveikatos priežiūros specialistų ar jų darbuotojų interneto svetainių. Be to, „Teva“ naudojasi trečiųjų šalių duomenų teikėjais, kad geriau pažintų sveikatos priežiūros sektorių. Šie duomenys apima informaciją apie jūsų vaidmenį (-is), kvalifikaciją, specialybę, darbdavį, patirtį, publikacijas ir kitą su jūsų profesija susijusią informaciją.

5. Tiekėjų patikros

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę, asmens kodą, darbo kontaktinius duomenis, duomenis apie banko sąskaitą ir kitą susijusią informaciją, taip pat finansinę informaciją, jei bendradarbiaujate su „Teva“ kaip tiekėjas ar esate „Teva“ tiekėjo darbuotojas.

6. Kaip mes naudojame jūsų informaciją

Savo surinktus su Svetainėmis susijusius asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 • gavę jūsų sutikimą:
 • informacijai apie „Teva“ verslo veiklą, produktus ar paslaugas pateikti tiesioginės rinkodaros pranešimuose, kuriuos jums siunčiame el. paštu ir (arba) socialinės žiniasklaidos priemonėmis (pvz., „Facebook Messenger“); ir
 • slapukams įrašyti ir kitoms panašioms skyriuje „Slapukai ir susijusios stebėjimo technologijos“ aprašytoms technologijoms naudoti;
 • savo teisėtiems verslo interesams užtikrinti, t. y.:
 • atsakyti į jūsų paklausimus ar kitą per Svetainę jūsų pateiktą korespondenciją;
 • analizuoti, kaip naudojatės mūsų Svetaine, kad nuolat tobulintume jos turinį, ir įvertinti veikimą;
 • optimizuoti ir pritaikyti galimybes naudotis mūsų Svetaine ir mūsų pranešimus prie jūsų poreikių.

Jei jums taikomas reikalavimas atlikti interesų konflikto patikrą, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis:

 • savo teisėtiems verslo interesams užtikrinti, t. y.:
 • interesų konflikto patikrai ir vertinimui atlikti, jei „Teva“ darbuotojas nustatė, kad jums gali kiti su „Teva“ susijęs interesų konfliktas, ir atitinkamiems įrašams saugoti; ir
 • tinkamiems veiksmams, kuriais interesų konfliktas išsprendžiamas, atlikti.

Be to, jei esate sveikatos priežiūros specialistas, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis:

 • su jūsų sutikimu (kai jo reikalauja teisės aktai), kad galėtume su jumis susisiekti ar kitaip pateikti jums informaciją apie „Teva“ produktus ar renginius;
 • savo teisėtiems verslo interesams užtikrinti, t. y.:
  • santykiams su jumis užmegzti ir palaikyti, sveikatos priežiūros sektoriui geriau suprasti;
  • su jumis susisiekti ar kitaip pateikti jums informaciją apie „Teva“ produktus ar renginius, išskyrus atvejį, kai pagal teisės aktus reikalaujama gauti sutikimą;
  • jums skirtiems mūsų pranešimams pritaikyti atsižvelgiant į jūsų patirtį ir profesinius interesus;
  • jūsų naudojimuisi mūsų svetainėmis, jūsų pomėgiams ir patirčiai analizuoti, informacijai apie visus mūsų atstovų skambučius ar apsilankymus rinkti;
  • mokymams vykdyti ir sekti, informavimui ir ryšiams, pavyzdžiui, kviečiant jus į simpoziumus, kongresus, seminarus, debatus, taip pat rinkos tyrimams, moksliniam bendradarbiavimui ar tyrimams vykdyti;
  • prieš su jumis sudarant asmeninę paslaugų teikimo sutartį, patikrai, ar jūsų profesinė patirtis atitinka mūsų nustatytą atitinkamos paslaugos poreikį (t. y. kai kuriais atvejais tai yra teisinė prievolė); ir
  • jūsų pirkiniams ir kitai iš jūsų surinktai informacijai, įtrauktai į jūsų rinkodaros parinktis, taip pat informacijai apie jūsų naršymą susijusiose Svetainėse įvertinti (tik kai taikoma);
 • teisinėms prievolėms įvykdyti:
  • prieš su jumis sudarant asmeninę paslaugų teikimo sutartį, patikrai, ar jūsų profesinė patirtis atitinka mūsų nustatytą atitinkamos paslaugos poreikį;
 • jei su jumis sudarome sutartį – sutarčiai vykdyti, t. y.:
  • bet kuriems įsipareigojimams, kurie mums kyla jūsų atžvilgiu pagal atitinkamą sutartį, įvykdyti, pavyzdžiui, jūsų užsakymams tvarkyti ir mokėjimams atlikti; ir
  • užsakymams, klausimams ir skundams dėl produktų, kuriuos jūs užsakėte, dėl kurių pateikėte klausimų ar skundų, valdyti.

Jei esate tiekėjas ar tiekėjo darbuotojas, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis:

 • sutartims su jumis įvykdyti, įskaitant mokėjimui už jūsų paslaugas organizuoti;
 • savo teisėtiems verslo interesams užtikrinti, t. y.:
  • verslo santykiams su jumis valdyti;
  • verslui ir savo sutartims su tiekėjais planuoti, vykdyti ir stebėti;
  • rinkai tirti;
  • įtarimams dėl netinkamo elgesio tirti; ir
  • susijungimo ir įsigijimo atveju – „Teva“ veiklos deramam patikrinimui atlikti.

Be to, mes paprastai tvarkome asmens duomenis:

 • su jūsų sutikimu, kaip aprašyta sutikime, kurį prašome duoti;
 • bet kokiems klausimams ar skundams, susijusiems su „Teva“ ar „Teva“ darbuotojais, spręsti (tai mūsų teisėtas interesas);
 • teisiniams, reguliavimo, farmakologinio budrumo ir atitikties reikalavimams vykdyti, t. y. atsakymams į vyriausybinių institucijų informacijos prašymus teikti;
 • visoms teisinėms ir savireguliacijos prievolėms vykdyti, įskaitant prievolę užtikrinti skaidrumą ir atskleisti informaciją ar dovanų draudimą (tai gali būti mūsų teisėti interesai arba teisinė prievolė);
 • prašymams, susijusiems su medicinine informacija valdyti ir į juos atsakyti (tai gali būti mūsų teisėti interesai arba teisinė prievolė);
 • naudoti duomenis, nagrinėjant ginčus, teisines pretenzijas, atitikties, reguliavimo ir tyrimo tikslais, jei tai būtina „Teva“ nuožiūra, įskaitant atitinkamos informacijos atskleidimą teismo procese ar bylinėjantis (tai gali būti mūsų teisėti interesai arba teisinė prievolė).

Teisėti interesai

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Teva“ teisėtų interesų pusiausvyros testą, susisiekite su mumis adresais, nurodytais toliau dalyje „Jūsų teisės“.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

„Teva“ atskleidžia jūsų asmens duomenis toliau nurodytų kategorijų gavėjams (visais atvejais tik tada, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti):

 • savo darbuotojams (įskaitant darbuotojus ir išorės konsultantus), profesionaliems patarėjams ir atstovams;
 • kitiems „Teva“ įmonių grupės funkciniams padaliniams ir įmonėms, pvz.: „Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.“ Izraelyje, „Teva Pharmaceuticals Europe B.V.“, „Teva Croatia“ (PLIVA HRVATSKA) ir „Teva Pharmaceuticals USA Ltd“, kurie teikia IT paramą, IT prieglobą ir kitas paslaugas įmonių grupėje, pvz.: žmogiškųjų išteklių, finansinę ir kitokią paramą;
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie tvarko jūsų asmens duomenis „Teva“ vardu ir kuriuos saisto sutartiniai įsipareigojimai išlaikyti jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir tinkamai juos apsaugoti, pvz.:
  • IT palaikymo, interneto svetainės prieglobos, santykių su klientais valdymo (CRM) prieglobos, renginių valdymo ir analitikos paslaugų teikėjams;
  • tiekėjų ir tiekėjų darbuotojų atveju – administravimo, konsultavimo ir logistikos pagalbos paslaugų teikėjams, investuotojų rūmams (išmokų valdymo tikslais) ir mokymo paslaugų teikėjams;
  • jei kyla teisinių klausimų, įskaitant galimus ginčus, sutarčių peržiūrą ir pan., – advokatų kontoroms;
  • paklausimų ir kitų duomenų bazių prieglobos ir palaikymo paslaugų teikėjams;
  • įvairiems žmogiškųjų išteklių, kelionių ir administravimo paslaugų teikėjams;
 • vyriausybinėms institucijoms (įskaitant mokesčių administravimo institucijas), reguliavimo institucijoms bei teisėsaugos pareigūnams, jeigu to reikia pirmiau nurodytais tikslais, taip nurodo įstatymai arba to reikia siekiant teisiškai apsaugoti mūsų teisėtus interesus laikantis galiojančių įstatymų;
 • jei esate sveikatos priežiūros specialistas, svarbioms reguliavimo institucijoms, pvz., Europos vaistų agentūrai (EMA) ir farmacijos savireguliacijos įstaigoms, pvz., Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijai (EFPIA);
 • savo trečiųjų šalių asmens duomenų šaltiniams, kai turime patvirtinti ir susitarėme padėti jiems užtikrinti informacijos tikslumą (pvz., jei esate sveikatos priežiūros specialistas, mes galime pasidalyti asmens duomenimis su savo trečiųjų šalių šaltiniais, jei sužinojome, kad jūs pradėjote eiti naujas pareigas);
 • verslo pardavimo ar sujungimo su kitu verslu atveju duomenys gali būti atskleisti mūsų patarėjams ir bet kuriems būsimiems verslo savininkams ir tretiesiems asmenims (ir jų patarėjams), su kuriais mes susijungiame ar kurių įsigysime.

Slapukai ir susijusios sekimo technologijos

Slapukų naudojimas svetainėje

„Teva“ naudoja slapukus informacijai apie jus rinkti ir tam, kam internete jūs teikiate pirmenybę, išsaugoti. Slapukai – tai tekstinės rinkmenos, kuriose yra nedidelis kiekis informacijos, atsiunčiamos į jūsų prietaisą apsilankius interneto svetainėje. Tada, jums grįžus į interneto svetainę, slapukai jai grąžinami: tai naudinga, nes suteikia interneto svetainei galimybę atpažinti jūsų prietaisą. Jei norite daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite www.allaboutcookies.org.

Jei norite ištrinti savo kompiuteryje jau įrašytus slapukus, peržiūrėkite savo interneto naršyklės pagalbos skyrių, kur pateikta nurodymų, kaip surasti rinkmeną ar katalogą su išsaugotais slapukais.

Informacijos apie tai, kaip ištrinti ar valdyti slapukus, taip pat rasite www.allaboutcookies.org. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ištrynę mūsų slapukus (arba išjungę būsimus slapukus) nebegalėsite pasiekti tam tikrų Svetainės vietų ar funkcijų.

„Teva“ svetainėje naudojami šių kategorijų slapukai:

1. kategorija. Būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų, ir jų negalima išjungti mūsų sistemose. Paprastai jie nustatomi tik atsižvelgiant į jūsų atliktus veiksmus, kurie prilygsta užklausai dėl paslaugų, pvz., Nustatant privatumo nuostatas, prisijungiant ar užpildant formas. Galite nustatyti savo naršyklę blokuoti arba įspėti apie šiuos slapukus, tačiau kai kurios svetainės dalys neveiks.

2. kategorija. Veikimo slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi Svetaine. Pavyzdžiui, „Teva“ naudoja šiuos slapukus, kad padėtų mums suprasti, kaip klientai patenka į Svetainę, joje naršo ar ja naudojasi, ir akcentuoti sritis, kurias galėtume patobulinti, pvz.: navigaciją, naudotojo patirtį ir rinkodaros kampanijas. Surinkti duomenys naudojami tik Svetainės veikimui pagerinti. Pavyzdžiui, kad geriau suprastume, kaip klientai naudojasi Svetaine, mes naudojame „Google Analytics“. Jei nenorite, kad jūsų naršyklėje būtų naudojama „Google Analytics“, galite įdiegti šį „Google“ papildinį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

3. kategorija. Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra nustatyti siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą ir pritaikymą. Šie slapukai įsimena jūsų pasirinkimus (pvz., pasirinktą kalbą). Juos galima naudoti siekiant jums suteikti jūsų pasirinkimus labiau atitinkančią patirtį ir geriau pritaikyti apsilankymus Svetainėje prie jūsų poreikių. Šių slapukų renkama informacija gali būti nuasmeninta ir jie negali sekti jūsų naršymo kitose interneto svetainėse.

4. kategorija. Socialinės žiniasklaidos slapukai.

Mūsų Svetainėje yra mygtukų, kuriais naudodamiesi galite prisijungti prie trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos tinklų „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Twitter“. Duodami sutikimą siųsti jūsų asmens duomenis šiems subjektams arba spustelėdami mygtuką jūs sutinkate, kad jūsų prietaisas prisijungtų prie atitinkamų tinklalapių, ir prietaiso duomenys ir kita informacija apie jūsų apsilankymą išsiunčiama į atitinkamą socialinį tinklą, kad būtų galima suteikti įvertinimo paslaugas, rodyti pritaikytą reklamą, taip pat kitoms jų privatumo politikoje nurodytoms reikmėms (pateikus informaciją apie jūsų privatumo apsaugos teises ir galimybes). Privatumo politika pateikta šiuo adresu: „Facebook“ http://www.facebook.com/policy.php, „LinkedIn“ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ir „Twitter“ https://twitter.com/en/privacy. Mes neatsakome už tai, kaip, jums išėjus iš mūsų interneto svetainės, jie naudos jūsų asmens duomenis ar bet kokius jūsų pateiktus asmens duomenis. Jei norėtumėte pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis dėl asmens duomenų, kuriais pasidalijote su trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos svetaine, galite kreiptis į mus el. paštu EUprivacy@tevaeu.com arba socialinių tinklų „Facebook“, „Linkedin“ ar „Twitter“ privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jei norite atšaukti savo sutikimą, spustelėkite nuorodą ir sutvarkykite savo slapukų nuostatas.

5. kategorija. Reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami norint pateikti jums tinkamesnius skelbimus, kurie labiau atitinka jūsų interesus. Be to, jie naudojami siekiant apriboti reklamos rodymo kartų jums skaičių ir padėti įvertinti reklamos kampanijų veiksmingumą. Paprastai juos įrašo reklamos tinklai, gavę mūsų leidimą. Jie prisimena, kad jūs lankėtės svetainėje, ir ši informacija bendrinama su kitomis organizacijomis, pvz., reklamuotojais.

Saugojimo periodas

Tiesiogiai naudojamų slapukų surinktą informaciją saugome ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Žiniatinklio indikatorių naudojimas

Kai kuriuose mūsų Svetainės puslapiuose ir mūsų siunčiamuose el. laiškuose gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (jie kartais vadinami tinklo duomenų rinkėjais (angl. clear GIF), kurie mums suteikia galimybę suskaičiuoti naudotojus, apsilankiusius tuose puslapiuose ar perskaičiusius mūsų el. laiškus. Žiniatinklio indikatoriai renka ribotą informaciją, įskaitant slapuko numerį, puslapio peržiūros datą ir laiką ir puslapio, kuriame yra žiniatinklio indikatorius, aprašymą. Šie indikatoriai neperduoda jokių asmens duomenų ir yra naudojami tik konkrečios kampanijos veiksmingumui sekti.

Kaip mes saugome jūsų informaciją

Jūsų teisės (tik Europai)

Remdamiesi įstatymais, jūs galite turėti teisę prašyti „Teva“ pateikti jūsų informacijos kopiją, ištaisyti informaciją, ją ištrinti ar apriboti jos tvarkymą arba paprašyti mūsų perduoti tam tikra tos informacijos dalį kitoms organizacijoms. Be to, gali būti, kad turite teisę nesutikti su tam tikra duomenų tvarkymo dalimi. Kai kuriais atvejais šios teisės gali būti ribotos, pvz., kai mes galime įrodyti, kad mums taikomas teisinis reikalavimas tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti.

Turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti įvykdę pranešime pateiktus nurodymus (jei pateiktas elektroninis pranešimas) arba kreipęsi į mus pagal toliau pateiktus duomenis. Be to, kai kuriose Svetainėse gali būti galima pakeisti tam tikras rinkodaros nuostatas internetu.

Jei turite rūpimų klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, norite pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ar gauti kitos informacijos, pvz., teisėtų interesų pusiausvyros tyrimo kopiją, galite susisiekti su mumis ir kreiptis į „Teva“ duomenų apsaugos tarnybą. Jeigu gyvenate Europoje, galite susisiekti su mumis el. paštu EUPrivacy@tevaeu.com. Iš visų kitų regionų susisiekite su mumis el. paštu IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Tikimės, kad galėsime atsakyti į visus jūsų klausimus, kurių gali kilti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jeigu vis dėlto turite neišspręstų klausimų, taip pat turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios, darbo ar kitos vietos, kuriose, jūsų nuomone, įvyko duomenų apsaugos pažeidimas, duomenų apsaugos institucijai.

Tarptautinis duomenų perdavimas

„Teva“ vykdo veiklą tarptautiniu mastu ir perduoda jūsų informaciją skyriuje „Jūsų asmens duomenų bendrinimas“ nurodytiems gavėjams už jūsų valstybės ir Europos ekonominės erdvės ribų, įskaitant Izraelį ir Jungtines Amerikos Valstijas. Perduodama jūsų informaciją į Izraelį „Teva“ remiasi Europos Komisijos sprendimu dėl duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos Izraeliui tinkamumo, privatumo skydo sertifikatu, perduodama ją į kitas šalis „Teva“ paprastai remiasi ES Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Informaciją apie atitinkamą mechanizmą galima gauti pateikus prašymą el. paštu EUprivacy@tevaEU.com.

Šio pranešimo pakeitimai

Šis pranešimas gali būti keičiamas. Atnaujintą pranešimo versiją „Teva“ įkels į šį puslapį arba kitaip tinkamai informuos apie pakeitimus.

Atnaujinta 2019 m. lapkritį

LA/TV/20/0010
 
Back to top button